สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ-สกุล
2.คำนำหน้าชื่อ
3.เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


ให้ยื่น
 คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายใน 20 มีนาคม 2565) 

สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. เบอร์ตรง 02-940-7227 เบอร์กลาง 02-940-5550-1 ต่อ 109,239-239
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565ในวันและเวลาราชการ

 พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง 
       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 -  20 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ
(1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาชาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว
(2) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสามารถชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB NETBANK โดยต้องชำระเงินภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไม่เกินเวลา 22.00 น. และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3) ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสามารถชำระเงินผ่านทางตู้ ATM
โดยต้องชำระเงิน ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไม่เกินเวลา 22.00 น. และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" และทางเว็บไซต์ https://oae.job.thai.com
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โทร.เบอร์ตรง 02-940-7227 เบอร์กลาง 02-940-5550-1 ต่อ 109,238-239 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob