สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ-สกุล
2.คำนำหน้าชื่อ
3.เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


ให้ยื่น
 คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายใน 20 มีนาคม 2565) 

สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. เบอร์ตรง 02-940-7227 เบอร์กลาง 02-940-5550-1 ต่อ 109,239-239
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

 พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง 
       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 20 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : 
ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK โดยต้องชำระเงินภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไม่เกินเวลา 22.00 น. และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

ชำระเงินผ่านทางตู้ ATM ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินทางตู้ ATM โดยต้องชำระเงินภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไม่เกินเวลา 22.00 น. และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" และทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โทร.เบอร์ตรง 02-940-7227 เบอร์กลาง 02-940-5550-1 ต่อ 109,238-239 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob