สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1.ชื่อ-สกุล
2.คำนำหน้าชื่อ
3.เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


ให้ยื่น
 คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายใน 20 มกราคม 2566) 

สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. เบอร์ตรง 02-940-7227 เบอร์กลาง 02-940-5550-1 ต่อ 109,239-239
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

 พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง 
       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 20 มกราคม  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบกำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายใน 30 นาที หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 21 มกราคม 2566 ภายในเวลา 20.00 น. และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท 
และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" และทางเว็บไซต์ https://oae.job.thai.com
คำตอบ : เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โทร.เบอร์ตรง 02-940-7227 เบอร์กลาง 02-940-5550-1 ต่อ 109,238-239 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob